Factuurvoorwaarden

 

1.         Toepassing factuurvoorwaarden 

1.1.      De contractuele relatie tussen de Medecontractant en de BV Interior Design by Nathalie Deboel wordt beheerst door de algemene verkoopsvoorwaarden webshop, dan wel de algemene (contract)voorwaarden en de eventueel van toepassing zijnde bijzondere (contract)voorwaarden, aangevuld door de bepalingen van deze factuurvoorwaarden. De toepassing van inkoop- of andere voorwaarden van de Medecontractant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.         Offertes

2.1.      Alle prijsberekeningen, offertes en andere aanbiedingen van de BV Interior Design by Nathalie Deboel hebben slechts een indicatief karakter en zijn niet bindend, tenzij door de BV Interior Design by Nathalie Deboel schriftelijk anders is aangegeven. 

2.2.      De Medecontractant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de BV Interior Design by Nathalie Deboel verstrekte gegevens noodzakelijk voor de opgestelde prijsberekening. De Medecontractant zal steeds zorgen dat de eisen waaraan de prestatie van de BV Interior Design by Nathalie Deboel dient te voldoen, juist, nauwkeuring en volledig omschreven zijn.

2.3.      Alle offertes van de BV Interior Design by Nathalie Deboel voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden zijn steeds opgesteld in regie, tenzij tussen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat één of meerdere van die werkzaamheden aan een vaste prijs wordt uitgevoerd.

3.         Prijs en betaling

3.1.      Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen of heffingen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro en dient de Medecontractant alle betalingen in euro te voldoen.

3.2.      Indien de Medecontractant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de  verschuldigde bedragen. 

3.3.      Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de BV Interior Design by Nathalie Deboel. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst dient de betaling te geschieden binnen de 15 dagen na de factuurdatum, en in euro. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de Medecontractant. De betaling per overschrijving, wissel of op enige andere wijze, kan niet aanvaard worden als een verzaking aan deze bepaling en houdt geen schuldvernieuwing in.

3.4.      Alle klachten of opmerkingen betreffende een factuur dienen op straffe van verval te gebeuren binnen de 5 dagen na factuurdatum bij aangetekend en gemotiveerd schrijven, met kopie per e-mail.

3.5.      Indien het vertrouwen van de BV Interior Design by Nathalie Deboel in de kredietwaardigheid van de Medecontractant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Medecontractant en/of aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Medecontractant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de BV Interior Design by Nathalie Deboel zich het recht voor om de verdere levering van haar Diensten op te schorten en van de Medecontractant geschikte waarborgen te eisen. Indien de Medecontractant weigert hierop in te gaan, behoudt de BV Interior Design by Nathalie Deboel zich het recht voor om het Contract te ontbinden, en schadevergoeding te eisen van de Medecontractant.

3.6.      Indien de Medecontractant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Medecontractant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, op het nog verschuldigd saldo een nalatigheidsinterest verschuldigd aan een rentevoet van 12% per jaar. Daarnaast is de Medecontractant een forfaitair schadebeding verschuldigd op het integrale openstaand bedrag ten belope van 10% (met een minimum van € 250,00), onverminderd het recht van de BV Interior Design by Nathalie Deboel om een hogere vergoeding te vorderen voor de schade die zij bewijst.

3.7.      Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

3.8.      De mogelijkheid voor de Medecontractant om zijn betalingsverplichtingen op te schorten (niet-uitvoeringsexceptie of exceptio non adimpleti contractus) wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van de Medecontractant om tot compensatie over te gaan van wederzijds verschuldigde bedragen.

4.         Aansprakelijkheid van de BV Interior Design by Nathalie Deboel

4.1.      De aansprakelijkheid van de BV Interior Design by Nathalie Deboel wordt geregeld in de algemene en eventueel bijzondere (contract)voorwaarden. Deze zijn van toepassing op elke contractuele verhouding tussen Medecontractant en de BV Interior Design by Nathalie Deboel, ongeacht welke de voorwaarden van de Medecontractant ook mogen zijn.

5.         Toepasselijk recht en geschillen

5.1.      De overeenkomsten tussen de BV Interior Design by Nathalie Deboel en de Medecontractant worden beheerst door Belgisch recht.

De Belgische Hoven en Rechtbanken hebben exclusieve rechtsmacht. De Rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge zijn bevoegd. 

 

 

 

 

 

 

1.         Application des conditions de facturation 

1.1.      La relation contractuelle entre le Co-contractant et la SRL Interior Design by Nathalie Deboel est régie par les conditions générales de vente via webshop, les conditions générales contractuelles et les éventuelles conditions contractuelles particulières applicables, complétées par les dispositions des présentes conditions de facturation. L’application des conditions d’achat ou autres du co-contractant est explicitement exclue.

2.         Offres

2.1.      Tous les calculs de prix, les offres et autres propositions de la SRL Interior Design by Nathalie Deboel revêtent uniquement un caractère informatif et ne sont pas contraignants, sauf mention explicite écrite de la SRL Interior Design by Nathalie Deboel. 

2.2.      Le co-contractant assume la responsabilité afférente à l’exactitude et à la complétude des données qu’il a communiquées ou qui ont été communiquées en son nom à la SRL Interior Design by Nathalie Deboel et qui sont nécessaires au calcul du prix établi. Le co-contractant veillera toujours à ce que les exigences auxquelles la prestation de la SRL Interior Design by Nathalie Deboel doit satisfaire soient dûment, précisément et complètement décrites.

2.3.      Toutes les offres de la SRL Interior Design by Nathalie Deboel relatives à l’exécution d’activités déterminées sont toujours établies en régie, sauf si les parties ont explicitement convenu par écrit qu’une ou plusieurs de ces activités sont exécutées moyennant le paiement d’un prix forfaitaire.

3.         Prix et paiement

3.1.      Tous les prix s’entendent hors TVA et tous les éventuels autres impôts et taxes. Sauf convention contraire, tous les prix sont toujours libellés en euros et le co-contractant doit honorer tous les paiements en euro.

3.2.      Si le co-contractant se compose de plusieurs personnes physiques et/ou morales, ces dernières sont solidairement et indivisible  tenues au paiement des montants dus. 

3.3.      Toutes les factures sont dues au siège social de la SRL Interior Design by Nathalie Deboel. Sauf disposition contraire écrite, le paiement doit être exécuté en euros dans un délai de 15 jours à compter de la date de la facture. Tous les frais afférents au paiement sont à la charge du co-contractant. Le paiement par virement, lettre de change ou tout autre manière ne peut être accepté comme une renonciation à cette disposition et n’implique aucune novation.

3.4.      Sous peine de caducité, toutes les plaintes ou remarques relatives à une facture doivent être notifiées dans une lettre motivée et recommandée, et une copie par e-mail, dans un délai de 5 jours à compter de la date de la facture. 

3.5.      Si la confiance de la SRL Interior Design by Nathalie Deboel dans la solvabilité du co-contractant est ébranlée par des faits d’exécution judiciaire à l’égard du co-contractant et/ou des événements démontrables, remettant en question et/ou interdisant la confiance dans la due exécution des engagements contractés par le co-contractant, la SRL Interior Design by Nathalie Deboel se réserve le droit de suspendre ses autres services et d’exiger du co-contractant des garanties appropriées. Si le co-contractant oppose une fin de non-recevoir à cette demande, la SRL Interior Design by Nathalie Deboel se réserve le droit de résilier le contrat et d’exiger une indemnisation du co-contractant.

3.6.      Si le co-contractant ne paie pas ou paie tardivement les montants dus, ledit co-contractant devra acquitter, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, un intérêt de retard sur le solde encore dû. Cet intérêt de retard s’élèvera à 12 % par an. De plus, le co-contractant devra également acquitter une indemnité forfaitaire sur le montant total dû à concurrence de 10% (avec un minimum de 250,00 €), sans préjudice du droit de la SRL Interior Design by  Nathalie Deboel de réclamer une indemnité supérieure pour le préjudice qu’elle démontre.

3.7.      Les paiements échelonnés sont toujours acceptés sous toute réserve et sans reconnaissance préjudiciable. Ils sont prioritairement imputés sur les frais judiciaires éventuellement engagés, ensuite sur les intérêts échus, ensuite sur l’indemnité et enfin sur la somme au principal. Le défaut de paiement à la date d’échéance d’une seule facture entraîne l’exigibilité immédiate et de plein droit du solde dû de toutes les autres factures, même non échues.

3.8.      La possibilité offerte au co-contractant de suspendre ses obligations de paiement (exception de non-exécution ou exceptio non adimpleti contractus) est explicitement exclue, à l’instar de la possibilité qui lui est donnée de procéder à une compensation des montants mutuellement dus.

4.         Responsabilité de la SRL Interior Design by Nathalie Deboel

4.1.      La responsabilité de la SRL Interior Design by Nathalie Deboel est régie par les conditions générales contractuelles et les éventuelles conditions contractuelles particulières. Ces dernières s’appliquent à toute relation contractuelle entre le co-contractant et la SRL Interior Design by Nathalie Deboel, quelles que puissent être les conditions du co-contractant.

5.         Droit applicable et litiges

5.1.      Les contrats conclus entre la SRL Interior Design by Nathalie Deboel et le co-contractant sont régis par le droit belge. 

5.2.      Les Cours et Tribunaux belges jouissent de l’exclusive juridiction. Les Tribunaux de l’arrondissement Flandre occodentale, division Bruges sont compétents.